» ۳٠ شهریور ۱۳٩۳ :: ۳٠ شهریور ۱۳٩۳
» ۱۳ امرداد ۱۳٩۱ :: ۱۳ امرداد ۱۳٩۱
» فکر هایم را زمزمه میکنم... :: ۳ اسفند ۱۳٩٠
» ٢٤ دی ۱۳٩٠ :: ٢٤ دی ۱۳٩٠
» آبان... :: ۱٤ آبان ۱۳٩٠
» اتفاق.. :: ۱ مهر ۱۳٩٠
» تکرار می کنم بی تو.. :: ۱۱ امرداد ۱۳٩٠
» باور می کنم.. :: ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
» دل تنگی .. :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» تردید.. :: ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
» ٢٢ اسفند ۱۳۸٩ :: ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
» رفتار من عادی است :: ۱ اسفند ۱۳۸٩
» دلم برای خودم تنگ می شود.. :: ۱ بهمن ۱۳۸٩
» روز مبادا.. :: ۳ دی ۱۳۸٩
» اتاق آبی.. :: ۱ آذر ۱۳۸٩
» به آهستگی.. :: ۱٠ آبان ۱۳۸٩
» جنبش واژهء زیست :: ٢٢ مهر ۱۳۸٩
» امشب.. :: ٢٩ شهریور ۱۳۸٩
» قطار میرود.. :: ٢۸ امرداد ۱۳۸٩
» یک اشتباه :: ٢٠ تیر ۱۳۸٩
» ٢٥ خرداد ۱۳۸٩ :: ٢٥ خرداد ۱۳۸٩
» ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ۳۱ فروردین ۱۳۸٩ :: ۳۱ فروردین ۱۳۸٩
» امسال چه فرقی داره؟؟؟؟؟ :: ۱٦ فروردین ۱۳۸٩
» شما چند سال دارید؟؟.. :: ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
» نام زندگی.. :: ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
» کلاه ی داشتم برای آسمان :: ٤ اسفند ۱۳۸۸
» خواب من امشب پر کابوسه :: ٢٤ بهمن ۱۳۸۸
» ٢٠ بهمن ۱۳۸۸ :: ٢٠ بهمن ۱۳۸۸
» خدایا... :: ٩ بهمن ۱۳۸۸
» ای کاش... :: ۳ بهمن ۱۳۸۸
» اسمون من... :: ٢٥ دی ۱۳۸۸
» شکست ها و شکسته ها... :: ۱۸ دی ۱۳۸۸
» بر گرد نگام بکن :: ۱٠ دی ۱۳۸۸
» ۱٠ دی ۱۳۸۸ :: ۱٠ دی ۱۳۸۸
» چقدر زود دیر می شود :: ٦ دی ۱۳۸۸